Open Call (NL/EN): Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020 - Generation Z

Open Call (NL/EN): Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020 - Generation Z

23 december 2019

On the Verge of a new alphabet

Tijdens het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020 staan het denkkader en de energie van de jongste generatie wereldburgers centraal: generatie Z. Hoe gaan zij om met hun dystopische toekomstperspectief? Hun emoties zijn wensbron en sinkhole tegelijk, leidend tot groots en meeslepend activisme maar ook tot veranderende levenshoudingen die onder de radar blijven. Door in te boren op de hopen en angsten van generatie Z wil Noorderlicht hun jongvolwassen leefwereld inzichtelijk maken en spiegelen aan die van voorgaande generaties.

(English below)

(Stereo)typering

Generatie Z is de eerste groep digitale wereldburgers die van jongs af aan op een armlengte afstand een oneindige hoeveelheid informatie tot haar beschikking heeft. Maar zij zijn zich ook als vanzelfsprekend bewust van de problematische verhouding ervan met de waarheid en leven in de wetenschap dat hun werkelijke leven niet overeenkomt met het leven dat zij in de schermwerkelijkheid kunnen creëren.

Generatie Z leeft aan het begin van de vierde industriële revolutie, waarin techniek de arbeidsverhoudingen en het wezen van de mens zélf op zijn kop zet. Z ziet zich geconfronteerd met klimaatdreigingen en een uitgeputte aarde. Zij heeft geen bewuste herinneringen aan 9/11 of een tijd zonder war on terror. Zij groeit op in een wereld waarin zij zich omringd ziet met werkdrukproblematiek, economische stagnatie en nationalistische gevoelens. Het zijn jongvolwassenen met minder verwachtingen op een stabiele toekomst dan hun ouders, iets waar zij de voorgaande generaties (Millennials, Generatie X, Boomers) op aanspreken.

Het nieuwe alfabet

Als er één ding duidelijk is voor deze generatie: het huidige systeem voldoet niet meer. Men gaat collectief de straat op om verandering teweeg te brengen en strijdt hand in hand voor een nieuwe balans tussen de krachten die de toekomst op deze planeet moeten waarborgen. Z ruimt doortastend op en maakt haast van zaken als gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Onderwerpen als de-kolonialisatie, gendergelijkheid en body positivity zijn aan de orde van de dag, en dat is nog maar het begin. Het alfabet moet opnieuw beginnen, met een frisse alpha die nog een heel alfabet voor zich heeft. Alles wordt in het werk gesteld om dat voor elkaar te krijgen.

Kortom

Generation Z gaat over de realisatie van een keerpunt, het tot stand brengen van een basis voor een nieuwe toekomst en het nemen van verantwoordelijkheid. Zij is in dit verhaal de personificatie van een omslag in denken en handelen, waaraan alle generaties mee zullen moeten doen.

INZENDINGEN

Collectieve beweging

Noorderlicht doet niet alleen een beroep op fotografen en kunstenaars die tot Generatie Z behoren: iedereen is welkom om bij te dragen aan het aansnijden en aanscherpen van de onderwerpen die onze aandacht verdienen: alle generaties, individuen of collectieven. Ook als je anders denkt over generatie Z dan hiervoor geschetst, of als je vindt dat andere ingrediënten van het verhaal een podium verdienen, ben je van harte uitgenodigd.

 Samenstelling

Generation Z wordt samengesteld door gast-curator Robert Jan Verhagen, tot eind 2018 curator en directeur van LhGWR in Den Haag. In nauw overleg met het Noorderlichtteam stelt hij een festival samen uit eigen onderzoek en inzendingen. Noorderlicht verwelkomt voorstellen van fotografen, lens-based kunstenaars en curatoren uit alle delen van de wereld. Aan fotografie grenzende kunstvormen zoals digitale media, video of VR zijn ook nadrukkelijk gevraagd, evenals werk waarin fotografie een dialoog met alle mogelijke andere media aangaat.

Deadline

Voorstellen kunnen worden ingediend tot 20 februari 2020. De richtlijnen voor inzendingen zijn te vinden op onze website. Voor vragen over inzendingen kunt u contact opnemen met Robert Jan Verhagen: robertjan@noorderlicht.com.

Klik hier voor de uitgebreide tekst over Generation Z en instructies over het inzenden.

Klik hier voor de uitgebreide tekst over Generation Z en instructies over het inzenden.

Het Noorderlicht festival

Noorderlicht is een internationaal podium voor kunstenaars die fotografie en belendende media in al haar verhalen, vormen en veranderingen inzetten voor de verbeelding van hun betrokkenheid bij de maatschappij.

Generation Z is de 27ste editie van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival en vindt plaats van 21 juni tot en met 20 september 2020. Museum Belvédère in Heerenveen is partner en hoofdlocatie, dit wordt aangevuld met locaties in Heerenveen en Leeuwarden.

Foto: La Ciguapa’s Mother, Sydney Rahimtoola

 

— ENGLISH VERSION —

Generation Z

On the verge of a new alphabet

Central to the 2020 Noorderlicht International Photography Festival is the mind-set and energy of the youngest generation of world citizens: Generation Z. How do they deal with their dystopian future perspective? Their emotions are a source of desire and a sinkhole at the same time, leading to grand and compelling activism, but also to changing attitudes to life that remain under the radar. By tapping into the hopes and fears of Generation Z, Noorderlicht aims to provide insight into their young adult world and reflect them against those of previous generations.

(Stereo)typing

Generation Z is the first group of digital world citizens to have an infinite amount of information at their fingertips from an early age on. But they are also naturally aware of its problematic relationship with the truth and live in the knowledge that their real life does not correspond to the screen reality they can create.

Generation Z is witnessing the start of the fourth industrial revolution, in which technology is turning labour relations and the very essence of humanity upside down. Z is confronted with climate threats and an exhausted earth. It has no conscious memories of 9/11 or of a time without war on terror. It grows up in a world where it sees itself surrounded by work pressure problems, economic stagnation and nationalistic sentiment. They are young adults with less expectations of a stable future than their parents, something they hold previous generations (Millennials, Generation X, Boomers) responsible for.

The new alphabet

If one thing is clear to this generation it’s this: the current system no longer suffices. They collectively take to the streets to bring about change and fight hand in hand for a new balance between the forces that must guarantee the future of this planet. Z is clearing up radically, speeding up things like equality and inclusiveness. Subjects such as de-colonialisation, gender equality and body positivity are high on the agenda, and that is just the beginning. The alphabet must start all over again, with a fresh alpha that has a full alphabet ahead of it. Everything is being done to make that happen.

In short

Generation Z is about realising a turning point, creating a basis for a new future and taking responsibility. In this story it is the personification of a change in thinking and acting, in which all generations will have to participate.

SUBMISSIONS

Collective movement

Noorderlicht is not only calling on photographers and artists belonging to Generation Z: everyone is welcome to contribute to addressing and refining the subjects that deserve our attention: all generations, individuals or collectives. Even if your thoughts about Generation Z differ to what is outlined above, or if you feel that other elements of the story deserve a stage, you are cordially invited. 

Curation

Generation Z will be compiled by guest-curator Robert Jan Verhagen, curator and director of LhGWR in The Hague until the end of 2018. In close consultation with the team of Noorderlicht, he will curate the festival on the basis of submissions and his own research. Noorderlicht welcomes proposals from photographers, lens-based artists and curators from all parts of the world. Art forms relating to photography, such as digital media, video or VR, are also specifically requested, as is work in which photography enters into a dialogue with all other conceivable types of media.

Deadline

Proposals can be submitted until 20 February 2020. Guidelines for submissions can be found on our website. For questions about submissions, please contact Robert Jan Verhagen: robertjan@noorderlicht.com. 

Click here for an extended text on Generation Z and guidelines for submission (pdf).

The Noorderlicht Festival

Noorderlicht is an international platform for artists who use photography and adjoining media in all its stories, forms and changes to portray their engagement with society.

Generation Z is the 27th edition of the Noorderlicht International Photography Festival and takes place from 21 June until 20 September 2020. Museum Belvédère in Heerenveen is both partner and the main location, complemented by locations in Heerenveen and Leeuwarden.

Photo: La Ciguapa’s Mother, Sydney Rahimtoola